Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU "MISTRZ KIBICOWANIA"
ONICO GDYNIA PÓŁMARATON,  18 MARCA 2018 r.

 

 I. Organizatorem konkursu jest firma Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31A 02-781 Warszawa. Impreza odbywa się we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu,  Konkurs wspiera Urząd Miasta Gdyni oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.
II. Konkurs przeznaczony jest dla szkół, domów dziecka oraz innych zorganizowanych grup młodzieżowych.
III. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja młodzieży poprzez jej udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców,  budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu oraz promocja „ONICO Gdynia Półmaraton”, który odbędzie się 18 marca 2018 roku.
IV. Zasady konkursu: 
1. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie, domy dziecka oraz zorganizowane grupy młodzieżowe.
Temat  tegorocznego konkursu to „Kraje Świata”
Motywem przewodnim punktu kibicowania, będzie wybrany przez grupę kraj. Uczestnicy ONICO Gdynia Półmaratonu reprezentują ponad dwadzieścia narodowości. W pierwszym etapie, trwającym do 16 lutego 2018r. uczestnicy konkursu nagrywają film o długości do 90 sekund, w którym mają zaprezentować swój pomysł na doping dla zawodników w trakcie ONICO Gdynia Półmaraton, który odbędzie się 18.03.2018r.
Organizator dopuszcza dowolne wykonanie: piosenka, mobilizujące hasła, okrzyki, teksty, układ taneczny, przebranie, scenka. 
Nagrany film należy umieścić na serwisie internetowym YOUTUBE, a link do filmu przesłać na adres
koordynatora projektu (andzelika.netter@gmail.com) do dnia 16 lutego 2018r. (decyduje data dotarcia prezentacji do organizatora). Autorzy wszystkich odebranych filmików
otrzymają maila potwierdzającego otrzymanie linka. W przypadku nie otrzymania maila zwrotnego bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem.
2. Realizacja punktu kibicowania powinna uwzględniać:
• sposób zagospodarowania swojego punktu kibicowania: muzyka, udział osoby kierującej
dopingiem, wizualizacja punktu – zgodna z zadeklarowanym motywem przewodnim;
• metody dotarcia z informacją o półmaratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania, spodziewaną liczbę osób na punkcie kibicowania oraz inne elementy, które grupa uzna za właściwe.
3. Spośród nadesłanych projektów, które organizator umieści na profilu facebook imprezy, odbędzie
się głosowanie za pomocą aplikacji „like”. Organizator wybierze do realizacji wykonania, które zdobędą największą ilość „polubień”. 
Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 10 projektów. Głosowanie będzie trwało do 24 lutego 2018r. do godziny 23:59:59. Pełna lista grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona oraz wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem o konkursie do dnia 26 lutego 2018r.
4. Każda z zakwalifikowanych do drugiego etapu grup, otrzyma od organizatora kwotę 1000 zł (netto) na realizację swojego punku kibicowania. Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizatorem, zobowiązane są przedstawić preferowaną formę rozliczenia z uzyskanej w drodze konkursu dotacji.
5. Grupy, które nie zakwalifikują się do dofinansowanej przez organizatora finałowej dziesiątki, również mogą wziąć udział w konkursie. Grupy te będą brane pod uwagę przez jury konkursowe, które w dniu 18 marca 2018 roku wyłoni zwycięzców. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do sfinansowania wybranych projektów przez wskazanego
przez siebie sponsora. W przypadku finansowania projektu danej grupy przez sponsora, grupa będzie współpracować przy realizacji projektu z tym sponsorem. Organizator dopuszcza możliwość samodzielnego pozyskania sponsora przez grupę biorącą udział w konkursie, jednak zastrzega sobie prawo do jego akceptacji.
7. Podczas spotkania z organizatorem opiekunowie grup wylosują lokalizację swojego punktu kibicowania spośród zaproponowanych stanowisk. Kolejność wyboru miejsca będzie zgodna z wynikami oceny/głosowania z pierwszego etapu konkursu. Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 marca 2018r. Obecność obowiązkowa. Pojedynczy punkt kibicowania będzie odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie półmaratonu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie ONICO Gdynia Półmaratonu, w dniu 18 marca 2018 r.
O wyborze „Mistrza kibicowania” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty. Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:
a. najlepsze wykorzystanie tematu, tj. wybranego przez siebie kraju, a przez to zorganizowaną formę
dopingu zawodników;
b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania
(minimalna liczebność grupy 30 osób);
c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania.
V. Nagrody:
• - Zwycięska grupa – tytuł Mistrza Kibicowania, puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o
wartości 3000 złotych;
• - grupa, która zajmie drugie miejsce – tytuł I-go Wicemistrza Kibicowania, puchar oraz bony na
zakup sprzętu sportowego o wartości 2000 złotych;
• - grupa, która zajmie trzecie miejsce – tytuł II-go Wicemistrza Kibicowania, puchar oraz bony na
zakup sprzętu sportowego o wartości 1500 złotych;
• - pozostałe zwycięskie grupy z miejsc od 4 do 10 otrzymują tytuł Wzorowych Kibiców 2018 oraz
bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 złotych każda.
Dekoracja oraz wręczenie nagród będą miały miejsce na Skwerze Kościuszki w dniu 18.03.2018 r., około godziny 13.00, zaraz po dekoracji zwycięzców. O wynikach konkursu organizator poinformuje również na stronie imprezy. 
VI. Inne:
1. Dodatkowo, organizator konkursu zapewnia: opiekę prasową, toaletę przenośną na każdym punkcie kibicowania oraz koordynację działań grupy przy trasie półmaratonu przez specjalnie
wyznaczoną do tego osobę (koordynator punktu).
2. Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swojego odcinka
trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika, i pobliskiego trawnika. W tym celu w budżecie należy przeznaczyć odpowiednią kwotę na zakup worków na śmieci, w które zostaną załadowane śmieci
i odpadki. Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym przez przedstawiciela
ONICO Gdynia Półmaratonu  miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane przez specjalne służby. Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania
konkursu bez podawania przyczyn. O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje
na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Andżeliką Netter  – koordynatorem konkursu Mistrz Kibicowania telefonicznie, pod numerem  698-685-338.