Regulamin

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie oraz Urząd Miasta Łodzi.

2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781Warszawa.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łodzi i okolic.

3. Przygotowanie mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w DOZ Maratonie Łódź z PZU, który odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2016.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Cykl składa się z biegów rozgrywanych w pięciu terminach.

2. Terminy biegów:

 • 15 listopada 2015 - 5 km

 • 13 grudnia 2015 – 10 km

 • 10 stycznia 2016 - 15 km

 • 7 lutego 2016 - 20 km

 • 13 marca 2016 - 25 km

3. Start i Meta będą zlokalizowane przy ośrodku MOSiR na ulicy Skrzydlatej 75 w Łodzi. 

4. Start wszystkich biegów odbywających się w ramach Pucharu DOZ Maratonu Łódź z PZU jest o godzinie 10:00.

5. Trasa biegów będzie wyznaczona na terenie Lasu Łagiewnickiego na pętli 5 kilometrowej.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA, KLASYFIKACJA, NAGRODY

1. W cyklu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

2. Przed każdym biegiem zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów.

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

4. Biuro zawodów będzie się mieścić w ośrodku MOSiR, ul. Skrzydlata 75, Łódź. 

5. Uczestnicy będą klasyfikowani w kategorii open oraz kategoriach wiekowych (z podziałem na płeć).

6. Kategorie wiekowe:

M18 (ur. 1994-1995), M20 (ur. 1993-1984), M30 (ur. 1983-1974), M40 (ur. 1973-1964), M50 (ur. 1963-1954), M60 (ur.1953-1944), M70+ (ur. 1943 i starsi)

K18 (ur. 1994-1995), K20 (ur. 1993-1984), K30 (ur. 1983-1974), K40 (ur. 1973-1964), K50 (ur. 1963-1954), K60+ (ur. 1953 i starsze)

7. Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu. Punktacja:

 

Miejsce

Dystans

5 km

10 km

15 km

20 km

25 km

1.

100

100

100

100

100

2.

80

80

80

80

80

3.

60

60

60

60

60

4.

50

50

50

50

50

5.

45

45

45

45

45

6.

40

40

40

40

40

7.

36

36

36

36

36

8.

32

32

32

32

32

9.

30

30

30

30

30

10.

28

28

28

28

28

11.

26

26

26

26

26

12.

24

24

24

24

24

13.

22

22

22

22

22

14.

20

20

20

20

20

15.

18

18

18

18

18

16.

16

16

16

16

16

17.

15

15

15

15

15

18.

14

14

14

14

14

19.

13

13

13

13

13

20.

12

12

12

12

12

21.

11

11

11

11

11

22.

10

10

10

10

10

23.

9

9

9

9

9

24.

8

8

8

8

8

25.

7

7

7

7

7

26.

6

6

6

6

6

27.

5

5

5

5

5

28.

3

3

3

3

3

29.

2

2

2

2

2

30 i dalsze

1

1

1

1

1

 

7. Nagrody będą przyznawane trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w danej kategorii na podstawie sumy punktów zdobytych w Pucharze DOZ Maratonu Łódź z PZU. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty z czterech biegów, w których zawodnik zajął najwyższe miejsca.

8. W klasyfikacji końcowej Pucharu DOZ Maratonu Łódź z PZU będą uwzględniane jedynie te osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech biegach cyklu.

9. Uroczyste zakończenie Pucharu DOZ Maratonu Łódź z PZU odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 roku w przeddzień DOZ Maratonu Łódź z PZU na terenie Atlas Areny.

10. Uczestnicy Pucharu DOZ Maraton Łódź z PZU, którzy wezmą udział:

 • we wszystkich edycjach - otrzymają pamiątkowy medal,
 • w czterech - kubek,
 • w trzech - opaskę na nadgarstek z kieszonką.

11. Opłata startowa za udział w pojedynczym biegu wynosi 20 złotych, jeśli dokonana jest nie później jak w przeddzień imprezy i 30 złotych w biurze zawodów. W ramach opłaty zawodnik otrzymuje numer startowy, napój regeneracyjny oraz ciepły posiłek.

12. Opłata startowa nie będzie zwracana i nie może być przeniesiona na inną osobę i kolejną imprezę cyklu.

13. Rejestracja do biegu odbywa się poprzez stronę internetową www.lodzmaraton.pl oraz w dniu biegu w Biurze zawodów w godzinach 8:00-9:30.

14. Opłatę należ uiścić na konto:

Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie

Numer konta: 26 1160 2202 0000 0001 9869 7755

Tytuł przelewu: Opłata startowa Puchar DOZ Maraton Łódź za…(w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika)

15. Przy pierwszej rejestracji zawodnikowi w Biurze zawodów zostanie przydzielony stały numer startowy na wszystkie imprezy z cyklu Pucharu DOZ Maratonu Łódź. Numer z chipem jest wielokrotnego użytku i należy go zwrócić Organizatorowi po biegu. Przy kolejnej Imprezie zawodnik staje w kolejce „Odbiór numeru”.

16. Niezwrócenie numeru z chipem będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

17. Organizator zapewnia szatnie i toalety. Organizator nie zapewnia natrysków.

18. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

19. Wyniki poszczególnych imprez, wszelkie informacje oraz aktualne klasyfikacje będą podawane na stronie www.lodzmaraton.pl. Uwagi i reklamacje dotyczące wyników biegów należy zgłaszać w terminie 48 godzin od chwili ukazania się wyników danego biegu na adres: info@lodzmaraton.pl.

20. Limity czasu na ukończenie biegu w poszczególnych zawodach wynoszą:

 • 5km - 45 min
 • 10km.- 1h:30min

 • 15km - 2h:15min

 • 20km - 3h

 • 25km - 3h:45min

21. Interpretacja i prawo zmiany niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Pucharu DOZ Maratonu Łodź z PZU będą przetwarzane w celach przeprowadzenia cyklu zawodów Pucharu DOZ Maratonu Łódź z PZU, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Pucharu DOZ Maratonu Łódź z PZU będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Pucharze DOZ Maratonu Łódź obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Pucharze DOZ Maratonu Łódź z PZU przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Pucharu DOZ Maratonu Łódź z PZU obowiązuje niniejszy regulamin.

 2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator Zapewnia doraźną opiekę medyczną.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.lodzmaraton.pl oraz przekazane do informacji mediów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Pliki do pobrania