Regulamin

Regulamin Gdynia Półmaratonu i Sztafet Półmaratońskich

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Gdynia Półmaratonu jest firma SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Impreza odbywa się we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Gdyni w Polsce i na świecie.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Gdynia Półmaraton odbędzie się w dniu 17 marca 2019 r. w Gdyni.
2. Start zawodników odbędzie się o godzinie 11:00 i będzie miał charakter falowy. 
3. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach. Samowolna zmiana strefy na startującą wcześniej niż ta, do której zawodnik został przydzielony, grozi karą czasową – 3 minuty za każdą strefę. Dopuszcza się zmianę strefy na startującą później.
4. Przydział do konkretnej strefy następuje na podstawie deklarowanego w formularzu rejestracyjnym czasu ukończenia biegu.
5. Pierwsza zmiana sztafet wystartuje ze strefy A1, po elicie sportowej.
6. Osobom wnoszącym opłatę po 28 lutego 2019 r., Organizator nie gwarantuje przydziału do strefy startowej wynikającej z podanego czasu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

IV. DYSTANS, TRASA BIEGU, LIMIT CZASU
1. Długość trasy: 21,097 km. Trasa posiada atest PZLA.
2. Szczegółowa trasa biegu zostanie zamieszczona na stronie. internetowej www.gdyniapolmaraton.pl, w zakładce „Trasa”.
3. Trasa będzie oznaczona co 1 km.
4. Wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.
5. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
6. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
- wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników;
- uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika;
- startu ze zwierzętami.
7. Na trasie będą zlokalizowane co najmniej trzy punkty odżywania.
8. Na trasie Gdynia Półmaratonu będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej, jak również wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
9. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 3 godziny.
10. Po upływie limitu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu. Do mety może dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
11. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
12. Dystanse, jakie pokonuje sztafeta, to:
- 1. zawodnik 6,097 km,
- 2. zawodnik 10 km,
- 3. zawodnik 5 km.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Gdynia Półmaratonie może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat.
2. Każdy zawodnik, startujący w Gdynia Półmaratonie, musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. W przypadku wykupienia usługi „Pakiet startowy do domu”, weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego, a zawodnik nie musi się już stawiać do ponownej weryfikacji w Biurze zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów. W przypadku wykupienia usługi „Pakiet startowy do domu”, Oświadczenie podpisywane jest przy odbiorze pakietu, w obecności kuriera.
4. W przypadku sztafet, pakiet startowy w imieniu całej drużyny może odebrać jedna osoba, po dostarczeniu podpisanych Oświadczeń dwóch pozostałych członków drużyny. Pakiety nie będą wydawane indywidualnie.
5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
9. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w Gdynia Półmaratonie aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
10. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
11. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w załączonych do pakietów workach, na których, w wyznaczonym do tego miejscu, należy przykleić naklejkę z numerem startowym. 
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Gdynia Półmaratonu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na SlotMarket.pl. Rejestracja dla pierwszego tysiąca pakietów na półmaraton rozpocznie się 19.03.2018 r. i zakończy się 30.04.2018 r. Kolejna tura rejestracji rozpocznie się 01.10.2018 r. i będzie trwać do 10.03.2019 r. lub do wyczerpania miejsc. Po tym terminie, jeżeli limit przewidzianych uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą możliwe tylko w Biurze zawodów, 15 i 16 marca 2019 r.
2. Limit uczestników w Gdynia Półmaratonie wynosi 10000 osób, w Sztafetach Półmaratońskich 300 drużyn składających się z 3 osób. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.
6. Opłata startowa za udział w:
Gdynia Półmaratonie, w zależności od terminu wpłaty/kolejności zgłoszenia, wynosi:
69,00 PLN  - 1500 pakietów (przedsprzedaż),
79,00 PLN  - do 31.10.2018 r.
89,00 PLN - do 30.11.2018 r.,
99.00 PLN -  do 31.12.2018 r.
109,00 PLN - do 31.01.2019 r.,
119,00 PLN - do 28.02.2019 r.,
129,00 PLN – do 10.03.2019 r.,
159,00 PLN - w Biurze zawodów;
Sztafetach Półmaratońskich, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:
159,00 PLN - do 31.10.2018 r.,
179,00 PLN - do 31.12.2018 r.,
199,00 PLN - do 10.03.2019 r.,
249,00 PLN - w Biurze zawodów;
7. Istnieją dwie ścieżki rejestracji - podstawowa oraz rozszerzona. W skład pakietu rozszerzonego wchodzi pakiet podstawowy i koszulka techniczna, za którą doliczona zostanie opłata 70 zł.
8. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.
9. Osoby, które wniosą opłatę startową i nie będą miały przydzielonego numeru startowego, powinny posiadać ze sobą potwierdzenie płatności podczas odbioru pakietu.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika, ani na inny rok.
11. Każdy uczestnik, który przekaże pakiet startowy innej osobie, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w  prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez SE Group sp. z o.o. na 2 lata.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

VII. PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy z chipem i czterema agrafkami,
- medal na mecie,
- worek na odzież (depozyt),
- zabezpieczenie medyczne,
- pomiar czasu,
- możliwość skorzystania z szatni i depozytu,
- folder informacyjny Gdynia Półmaratonu,
- oficjalny gadżet Gdynia Półmaratonu.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia, dostępnego w Biurze zawodów, oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.
3. Odbiór pakietu startowego za inną osobę będzie możliwy na podstawie własnoręcznie podpisanych przez zawodnika upoważnienia i Oświadczenia oraz kserokopii/skanu dowodu (do wglądu).
4. Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Sportowo – Widowiskowej Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8. Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
- 15 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 15:00-21:00,
- 16 marca 2019 r. (sobota) w godzinach 10:00-20:00.
UWAGA: W dniu 17 marca Biuro zawodów będzie nieczynne.
5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów bądź za pośrednictwem usługi „Pakiet do domu”, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
6. Pasta Party odbędzie się 16 marca 2019 r. w godzinach 16:00-20:00 na terenie Hali Sportowo - Widowiskowej Gdynia Arena. Bilet wstępu jest dodatkowy płatny.

VIII. KLASYFIKACJA I WYNIKI
1. W Gdynia Półmaratonie prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 a/ kategoria generalna kobiet i mężczyzn;
 b/ kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M 60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi.
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia;
 c/ kategoria Najlepszy Gdynianin i Najlepsza Gdynianka
O przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego lub czasowego miejsca zameldowania na terenie Gdyni;
d/ kategoria niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn - wózki z napędem bezpośrednim;
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.
3. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.gdyniapolmaraton.pl  oraz przekazane do informacji mediów.
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są na adres: biuro@gdyniapolmaraton.pl do 25.03.2019 r., do godz. 15.
5. Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej,  po wpłaceniu kaucji 100 złotych, należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej pół godziny przed ceremonią wręczenia nagród. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
6. Klasyfikacja końcowa prowadzona jest według czasu netto, z wyłączeniem klasyfikacji, o której mowa w punkcie 1. a) powyżej, gdzie obowiązuje czas brutto od pierwszego strzału startera dla pierwszej fali startowej A0.

IX. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Gdynia Półmaraton otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia - negatywny wynik kontroli antydopingowej. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, statuetki będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie do 18 kwietnia 2019 r.
4. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. Wysokość nagród w klasyfikacji generalnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gdyniapolmaraton.pl w zakładce „Nagrody”.
5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
6. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najlepszy Gdynianin kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
7. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Niepełnosprawni (wózki z napędem bezpośrednim) kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
8. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Sztafety żeńskie, męskie, mix otrzymają pamiątkowe statuetki.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
10. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Gdynia Półmaratonu jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Gdynia Półmaratonu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestnikó (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Gdynia Półmaratonie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Gdynia Półmaratonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Gdynia Półmaratonem, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp. z o.o., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, z dopiskiem „Gdynia Półmaraton - Reklamacja”,  do 25 marca 2019 r., bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@gdyniapolmaraton.pl.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Gdynia Półmaratonu rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Gdynia Półmaratonu będzie ostateczna.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Gdynia Półmaratonu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy imprezy.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.