Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
16.03.2019 r.

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Biegów dziecięcych i młodzieżowych jest firma SE Group sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.
2. Impreza odbywa się we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Gdyni w Polsce i na świecie.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się w dniu 16 marca 2019 r. na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. 
12:00 Roczniki 2014 -2016 – ok. 350m
12:15 Roczniki 2011 - 2013 – ok. 500m
12:30 Roczniki 2008 - 2010 – ok. 500m
12:45 Roczniki 2006 - 2007 – ok. 1000 m
13:00 Roczniki 2004 - 2005 – ok. 1000 m
13:15 Roczniki 2001* - 2003 – ok. 2000 m
*W biegu mogą wziąć udział tylko osoby, które w dniu startu nie będą miały ukończone 18 lat.  
2. Szczegółowa trasa będzie znajdować się na stronie  internetowej www.gdyniapolmaraton.pl w zakładce „Biegi dziecięce i młodzieżowe”. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegach dziecięcych i młodzieżowych mogą  wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-17 lat. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia. W przypadku osób urodzonych w 2001 roku, do udziału w biegu dopuszczone będą tylko osoby, które w dniu startu nie będą miały ukończonych 18 lat. 
2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. 
3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane przez rodzica/opiekuna Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. Istnieje możliwość przedstawienia Oświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. 
4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
5. Biuro zawodów będzie się mieścić w: piątek w Gdynia Arenie w godzinach 15:00-21:00 oraz w sobotę na Bulwarze Nadmorskim.  Biuro będzie czynne w dniu biegu, tzn. 16.03.2019 r., w godz. 10:00 – 13:00
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
8. Uczestnictwa w Biegach dziecięcych i młodzieżowych, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 10 marca 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://slotmarket.pl.. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze zawodów w dniu 16 marca 2019 r.  Data otwarcia rejestracji zostanie ogłoszona w późniejszym terminie na stronie www.gdyniapolmarton.pl.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
3. W Biegach dziecięcych i młodzieżowych obowiązuje limit 500 uczestników
4. Opłata startowa za udział w biegu, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:
- 19 zł - do 31.11.2018 r.,
- 29 zł - do 31.01.2019 r.,
- 39 zł - do 10.03.2019 r.,
- 49 zł – w Biurze zawodów, 16 marca 2018 r.
5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. 
6. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, w innym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane. 
7. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz informacja o zgłoszeniu w "Historii zgłoszeń" na koncie użytkownika na portalu SlotMarket.pl. 
8. Po odbiór pakietu uczestnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczycielem oraz powinni posiadać dokument tożsamości (legitymację lub inny), celem weryfikacji danych osobowych i wieku.  
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- medal na mecie oraz
- pamiątkowa koszulka.
UWAGA! Osobom rejestrującym się po 15.01.2019 r. organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym w formularzu rozmiarze. 
10. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. NAGRODY
1.
Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują puchary. 
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie do 17 kwietnia 2019 r. 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegami dziecięcymi i młodzieżowymi, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp. z  o.o., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, z dopiskiem „Biegi dziecięce i młodzieżowe - Reklamacja”, do 25 marca 2019 r., bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@gdyniapolmaraton.pl.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegów dziecięcych i młodzieżowych rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 
Administratorem danych osobowych uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl 
2. Dane osobowe uczestników Biegów dziecięcych i młodzieżowych przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegach dziecięcych i młodzieżowych.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegach dziecięcych i młodzieżowych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świeciewszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszystkich uczestników Biegów dziecięcych i młodzieżowych obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.